User account
Enter your Traffic Information Management System username.
Enter the password that accompanies your username.

แจ้งเรื่องสำคัญ

แนวทางปฏิบัติการรายงานระบบ TIMS
หมายเหตุ : ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ประเภทรถในการสำรวจปริมาณจราจร
หมายเหตุ : ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน แนะนำให้ใช้ Browser

Firefox Chrome